KOPIE Algemene voorwaarden

Over Nederlof CentrumContact

Algemene voorwaarden

complete en verkorte versie tot medio aug. 2021

Nederlof Centrum heeft als kernwaarden

 • Goede informatie over de opleidingen en condities
 • Duidelijke algemene voorwaarden
 • Duidelijke informatie in de bevestiging en bevestiging-email
 • Transparantie in de tarieven
 • Modelformulier om gebruik te maken van de bedenktijd

Belangrijk:

 • Wijzigingen werken standaard niet met terugwerkende kracht, tenzij bij overzicht wijzigingen anders is aangegeven.  (zie overzicht wijzigingen, daar staan ook de eerdere versies van de voorwaarden)

Ook kan je via het menu links een voorbeeld brief vinden, als je gebruikt maakt van het ontbindingsrecht* binnen de bedenktijd van 14 dagen. (een gewone email met je eigen tekst accepteren we meestal ook, maar dit is een goed voorbeeld).

Hieronder (in de tabs) staan zowel de complete als de verkorte versie van de algemene voorwaarden. Deze kun je (geheel onderaan) ook downloaden als PDF.

ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLOF CENTRUM – per 20-10-2020

Index

Definities onderwijs (termen)

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Het aanbod, wat en hoe

Overeenkomst (totstandkoming)

Annuleren, opzeggen van de overeenkomst

Annuleren en tussentijdse beëindiging, de redelijke kosten

Annuleren en tussentijdse beëindiging, algemene informatie

Verplaatsen (deel van) van de overeenkomst

Verplaatsen, de redelijke kosten

Verplaatsen, algemene informatie

Auteursrecht

Prijswijzigingen

Levering

Conformiteit

Conformiteit en wijziging les locatie

Betaling

Niet-tijdige betaling

Opschorten

Aansprakelijkheid van Nederlof Centrum

Vertrouwelijkheid

Vragen en klachten

Geschillenregeling

Wijziging algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities Onderwijs

 • Onderwijs: Opleiding, cursus en/of training, middels afstandsonderwijs, contactonderwijs, digitaal onderwijs en hybride vormen.
 • Afstandsonderwijs: Vorm van onderwijs, waarbij ongelijktijdig interactie plaatsvindt tussen docent en student, en deze niet gelijktijdig op een fysieke locatie aanwezig zijn. 
 • Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent en student, hetzij op live op afstand of beide op dezelfde fysieke locatie.
 • Digitaal onderwijs: Vorm van onderwijs zonder directe interactie tussen docent en student, zoals middels schriftelijk lesmateriaal en videos.
 • Hybride onderwijs: Vorm van onderwijs waarin afwisselend gebruik wordt gemaakt van meerdere onderwijsvormen zoals contactonderwijs en afstandsonderwijs.
 • Formeel onderwijs: Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel diploma, zijnde een wettelijk erkend diploma.
 • Niet-formeel onderwijs: Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.
 • Educatieve dienst: Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal.
 • Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen Nederlof Centrum en student wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Nederlof Centrum: Natuurlijke of rechtspersoon die een educatieve dienst of product levert. Onder Nederlof Centrum vallen de namen: Nederlof Centrum, Reiki-Instituut en Nederlof Academie.
 • Uitvoerder: Nederlof Centrum is gerechtigd een cursus of een opleiding of gedeelten daarvan door ingeschakelde derden te laten verzorgen. De in de overeenkomst tussen Nederlof Centrum en student overeengekomen voorwaarden inclusief deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten behoeve van deze derden, tenzij student zelf nadrukkelijk kiest voor de Algemene Voorwaarden van de ingeschakelde derde.
 • Student: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een (educatieve) dienst of een product van Nederlof Centrum afneemt. Als de educatieve dienst wordt afgenomen en/of betaald door een andere rechtspersoon, is deze rechtspersoon verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen van de betreffende overeenkomst.
 • Docent: de persoon (of personen) die lesgeeft, afhankelijk van de functie en de opleiding ook wel aangeduid als leraar of trainer. 
 • Nederlof Centrum Partner: Cursussen en opleidingen worden onderwezen door onze docenten en een aantal geselecteerde ‘vaste partners’. Elke inschrijving bij ons, ook bij uitvoering door een geselecteerde partner, telt mee voor dezelfde erkenningen, studie-uren en aanbiedingen. De financiële en organisatorische afhandeling van een cursus of opleiding gegeven door een Nederlof Centrum partner gebeurt door de partner. Op de bevestiging staat altijd vermeld door wie de cursus of opleiding wordt verzorgd.
 • Locatie: de plek (zaal en/of regio) waar de cursus of opleiding gegeven wordt.
 • Lesgeld: kan bijvoorbeeld bij een korte cursus bestaan uit lesgeld zonder kosten inschrijving / aanbetaling en kan bijvoorbeeld bij een opleiding samengesteld zijn uit kosten inschrijving (aanbetaling) en een restbedrag dat ook uit lesgeld voor meerdere verschillende lesjaren kan bestaan. Het totale lesgeld voor meerjarige opleidingen is altijd gebaseerd op de gehele opleiding dus aanbetaling/inschrijfgeld en het lesgeld van alle lesjaren samen. Lesgeld is inclusief examenkosten en certificering tenzij anders vermeld.
 • Totale lesgeld: het lesgeld inclusief btw of vrij van btw (vrijstelling), er komt nooit nog extra btw bij.
 • Arrangement: Extra kosten zoals een arrangement voor drinken en eten of verblijfskosten is nooit inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 • Aanbetaling: met name opleidingen kennen een aanbetaling welke ook als inschrijfgeld telt.
 • Inschrijfgeld: met name opleidingen kennen inschrijfgeld dat als aanbetaling vereist is binnen een aantal dagen na inschrijving. Hiermee leg je jouw plek vast en weet Nederlof Centrum dat je serieus bent. 
 • Verplaatsing: een verplaatsing terwijl het onderwijs (de overeenkomst) nog niet begonnen is.
 • Annulering: het annuleren (beëindigen) terwijl het onderwijs (de overeenkomst) nog niet begonnen is.
 • Tussentijdse annulering: een annulering terwijl het onderwijs (de overeenkomst) al begonnen is.
 • Tussentijdse verplaatsing: een verplaatsing van (een deel van) een cursus of opleiding terwijl het onderwijs (de overeenkomst) al begonnen is.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Nederlof Centrum en student met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs. Het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing op de door Nederlof Centrum ingeschakelde ‘Nederlof Centrum partners’ en andere ingeschakelde derden.
 2. Bij strijdigheid geldt de voor student gunstigste bepaling. Wel mag Nederlof Centrum altijd ten gunste van student afwijken ten opzichte van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Aanbod

 1. Nederlof Centrum brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor student duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;(a) in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
  – de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
  – wanneer de educatieve dienst start;
  – de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
  – eventuele toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
  – de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  – de wijze van betaling;
  – de duur van de overeenkomst
  (b) of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
  – de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  – de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;
  – de levertijd van het lesmateriaal.
 1. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan student en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Nederlof Centrum.
 2. Nederlof Centrum mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat student persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
  (a) de identiteit en gegevens van Nederlof Centrum, inclusief het bezoekadres of cursusadres van de vestiging van Nederlof Centrum;
  (b) het recht van student om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5 lid 7 en 8;
  (c) indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met Nederlof Centrum via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
  (d) de geldigheidsduur van het aanbod.

 

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de student, bijvoorbeeld door het invullen van een aanmeldingsformulier of het sturen van een e-mail. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt student hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Nederlof Centrum een elektronische bevestiging naar de student; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door Nederlof Centrum kunt student de opdracht annuleren.
 3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan student ter beschikking staande en voor student toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

 

Artikel 5 – Annulering

 1. Student en mogelijkheden annuleren en opzeggen:
  Student kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. Nederlof Centrum doet student hiervan een bevestiging toekomen.
 2. Kosten annulering grondslag:
  De kosten bij annulering zijn gebaseerd op de daadwerkelijke redelijke kosten bij het wegvallen van een student in een groep met een maximum aantal deelnemers. Waaronder: kosten werving, administratiekosten inschrijving, zaalhuur, afschrijving materialen, loonkosten docenten, loonkosten medewerkers, lesmateriaal, digitale academie, erkenningen/accreditatie, verzekering. Winstderving, reserveopbouw en belasting zijn niet meegenomen in de berekende kosten. Het totale overzicht staat op de website bij Vragen en sturen we op verzoek ook toe.
  Omdat de redelijke kosten toenemen naarmate de student dichterbij de aanvang annuleert, en de kans op een vervangende student afneemt of nihil is, zijn de kosten gekoppeld aan het moment van opzeggen. 
 3. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs of hybride onderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling:
 • Tot 90 dagen voor aanvang van het onderwijs is de student 10% van het lesgeld verschuldigd (bij een opleiding alleen over lesjaar 1). Het minimumbedrag aan kosten is gelijk aan de vereiste aanbetaling en als er geen aanbetaling vereist was is het minimum € 50,-.
 • Vanaf 90 dagen tot 60 dagen voor aanvang van het onderwijs is de student 15% van het lesgeld verschuldigd (bij een opleiding alleen over lesjaar 1). Het minimumbedrag aan kosten is gelijk aan de vereiste aanbetaling en als er geen aanbetaling vereist was is het minimum € 50,-. 
 • Vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang van het onderwijs is de student 25% van het lesgeld verschuldigd (bij een opleiding alleen over lesjaar 1). Het minimumbedrag aan kosten is gelijk aan de vereiste aanbetaling en als er geen aanbetaling vereist was is het minimum € 50,-. 
 • Vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van het onderwijs is de student 50% van het lesgeld verschuldigd (bij een opleiding alleen over lesjaar 1). Het minimumbedrag aan kosten is gelijk aan de vereiste aanbetaling en als er geen aanbetaling vereist was is het minimum € 50,-.
 • 14 dagen of korter voor aanvang van het onderwijs is de student 100% van het lesgeld verschuldigd (bij een opleiding alleen over studiejaar 1). Het minimumbedrag aan kosten is gelijk aan de vereiste aanbetaling en als er geen aanbetaling vereist was is het minimum € 50,-. 
 • Tussentijdse beëindiging: bij onderwijs met een duur van een studiejaar of korter is student is 100% van het lesgeld verschuldigd. Bij een opleiding langer dan 1 studiejaar is student 100% van het lopende lesjaar verschuldigd en over een eventueel vervolg studiejaar, indien minstens 60 dagen voor afloop van het lopende studiejaar doorgegeven, 10%, anders ook 100%.
 • Vanaf betekent inclusief die dag, tot is exclusief die dag.
 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake afstandsonderwijs of digitaal onderwijs, zonder vaste startdatum geldt na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling:
  De kosten van annulering liggen 50% lager dan de bovengenoemde kosten, omdat er geen sprake is van kosten zaalhuur of docenten die live lesgeven.
 2. Indien er sprake is van een overeenkomst die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
  Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal, heeft student een termijn van veertien dagen waarbinnen student de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of per semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst of het ter beschikking stellen van het eerste lesmateriaal. Indien Nederlof Centrum niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze termijnen veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst van het lesmateriaal.
 3. Algemeen bij annulering of tussentijdse beëindiging:
 • In geval van annulering voor de geplande startdatum heeft de student het recht om kosteloos een andere student aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. Na aanvang van de opleiding is dit niet meer mogelijk. 
 • Eventuele annuleringskosten dienen in één keer te worden voldaan.
 • Eventueel door de student ontvangen opleidingsmateriaal dient zo spoedig mogelijk aan Nederlof Centrum geheel geretourneerd te worden. Nederlof Centrum is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening van de student te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor uw risico. 
 • Een eventueel door de student te veel betaald bedrag zal zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding op de rekening van de student teruggestort worden.  
 • Annulering voordat het onderwijs is begonnen of tussentijdse beëindiging, geschiedt elektronisch;
 • Nederlof Centrum stelt aan student een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. De student is niet verplicht dit formulier te gebruiken.
 • Indien student een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit artikel 5 lid 7 en 8 wordt, zonder dat student een boete verschuldigd is, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening of kosten van betaling in termijnen, van rechtswege ontbonden.
 1. Recht op ontbinding gedurende 14 dagen na sluiten overeenkomst:
 • Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft student het recht de (oorspronkelijke) overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Nederlof Centrum niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 3 en lid 6 dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 1. Het onderwijs begint binnen de bedenktijd van 14 dagen:
 • De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt student het recht op ontbinding van artikel 4 overeenkomst, lid 2. Als student in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan is de student een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan Nederlof Centrum verschuldigd.
 1. Het onderwijs bestaat uit meerdere aparte onderdelen:
 • Als een opleidingstraject uit meerdere, apart te boeken, onderdelen bestaat, gebeurt het annuleren per apart onderdeel. Bij annulering van een of meerdere onderdelen van een samengesteld opleidingstraject valt dat geannuleerde onderdeel net als een andere aparte opleiding qua annuleringskosten onder de algemene voorwaarden en vervalt een eventuele combinatie-korting.
 1. Arrangement bij annuleren of tussentijds beëindigen:
 • Als er sprake is van een locatie met een arrangement (drinken / lunch) heeft Nederlof Centrum het recht om bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang de daadwerkelijke arrangementskosten in rekening te brengen als dit bij het betreffende zaalverhuur bedrijf of conferentieoord niet meer geannuleerd kan worden.
 1. Recht op tussentijdse annulering van vervolg lesjaren
 • Bij een meerjarige opleiding kan je tot 60 dagen voor afloop van het lopende lesjaar een vervolg lesjaar annuleren.
  De kosten daarvan zijn: 10%.
 1. Recht op annulering bij verplaatsing door omstandigheden:
 • Indien onderwijs niet kan starten op de geplande datum om redenen zoals onvoldoende aanmeldingen, een leraar die niet beschikbaar is of andere overmacht gerelateerde redenen, wordt de startdatum of andere lesdata doorgeschoven. Daarbij worden de verdere geplande lesdata behouden en komen er aan het eind data bij. Als er bij de reden voor het doorschuiven geen sprake is van overmacht heeft de student bij doorschuiven van de startdatum met meer dan 90 dagen het recht de inschrijving geheel kosteloos te annuleren.
 • Als er wel sprake is van overmacht heeft de student bij doorschuiven dan de lesdata met meer dan 90 dagen of maximaal de duur van de overmacht periode vermeerderd met 30 dagen, welke het langst is, het recht de inschrijving kosteloos te annuleren.

 

Artikel 6 – Verplaatsing

 1. Student en verzoek verplaatsing:
 • De student kan een verzoek tot verplaatsing indienen voor aanvang van een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst. Dit is altijd onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het onderwijs in een andere jaargang en van het aantal deelnemers.
 1. Kosten verplaatsen zijn gebaseerd op:
 • De kosten bij verplaatsen voor aanvang zijn gebaseerd op de daadwerkelijke redelijke kosten bij het verplaatsen van een student in een groep met een maximum aantal deelnemers. 
 • Bij een cursus zijn de kosten bij een verplaatsing lang tevoren beperkt tot database beheer, secretariaatswerkzaamheden, loonkosten medewerkers, werving, porto en aanverwanten. 
 • Bij een opleiding liggen de kosten hoger omdat de secretariaatswerkzaamheden gecompliceerder zijn en omdat planning daar een grotere rol speelt; werving en planning wordt afgestemd op het reeds aanwezige aantal deelnemers. Vooral omdat Nederlof Centrum slecht een beperkt aantal studenten per opleiding toelaat. Deze kosten omvatten onder andere: kosten werving, administratiekosten inschrijving, zaalhuur, afschrijving materialen, loonkosten docenten, loonkosten medewerkers, lesmateriaal, digitale academie, erkenningen/accreditatie, verzekering. 
 • Winstderving, reserveopbouw en belasting zijn niet meegenomen in de berekende kosten. Het totale overzicht van kosten staat op de website bij Vragen en sturen we op verzoek ook toe. 
 • Omdat de redelijke kosten toenemen naarmate de student dichterbij de aanvang verplaatst, en de kans op een vervangende student afneemt tot deze nihil is, zijn de kosten gekoppeld aan het moment van opzeggen. 
 • De kosten voor verplaatsen van lessen na aanvang zijn hoger omdat deze feitelijk dubbel zijn; de daadwerkelijke redelijke kosten gemaakt door Nederlof Centrum in de oorspronkelijke inschrijving en opnieuw in de groep waar de verplaatste lessen nu gevolgd gaan worden.  
 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs of hybride onderwijs met een vastgelegde startdatum geldt de volgende verplaatsingsregeling:
 • Tot 90 dagen voor aanvang van het onderwijs is de student 5% van het lesgeld verschuldigd (bij een opleiding alleen over lesjaar 1). Het minimumbedrag aan kosten is gelijk aan de vereiste aanbetaling en als er geen aanbetaling vereist was is het minimum € 18,-.
 • Vanaf 90 dagen tot 60 dagen voor aanvang van het onderwijs is de student 7% van het lesgeld verschuldigd (bij een opleiding alleen over lesjaar 1). Het minimumbedrag aan kosten is gelijk aan de vereiste aanbetaling en als er geen aanbetaling vereist was is het minimum € 18,-. 
 • Vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang van het onderwijs is de student 10% van het lesgeld verschuldigd (bij een opleiding alleen over lesjaar 1). Het minimumbedrag aan kosten is gelijk aan de vereiste aanbetaling en als er geen aanbetaling vereist was is het minimum € 18,-. 
 • Vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van het onderwijs is de student 15% van het lesgeld verschuldigd (bij een opleiding alleen over lesjaar 1). Het minimumbedrag aan kosten is gelijk aan de vereiste aanbetaling en als er geen aanbetaling vereist was is het minimum € 18,-.
 • 14 dagen of korter voor aanvang van het onderwijs is de student 33% van het lesgeld verschuldigd (bij een opleiding alleen over lesjaar 1). Het minimumbedrag aan kosten is gelijk aan de vereiste aanbetaling en als er geen aanbetaling vereist was is het minimum € 18,-.
 • Verplaatsing na aanvang: bij calamiteiten soms mogelijk. De kosten zijn dan minimaal gelijk aan verplaatsen 14 dagen of korter voor aanvang. 
 • Vanaf betekent inclusief die dag, tot is exclusief die dag.
 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake afstandsonderwijs of digitaal onderwijs zonder vaste startdatum geldt na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende verplaatsingsregeling:
 • Omdat er geen sprake is van een vaste startdatum kan er ook geen sprake zijn van een verplaatsing. 
 • Als er door omstandigheden een pauze nodig is bij het volgen van het afstandsonderwijs of digitaal onderwijs, kan student altijd een verzoek daartoe indienen. Zolang de afronding door de pauze niet langer dan 12 maanden vertraagd is, zal Nederlof Centrum er naar beste kunnen voor zorgen dat de student het onderwijs kan afronden. 
 1. Indien er sprake is van een overeenkomst die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
 • Hierbij kan geen sprake zijn van een verplaatsing, omdat het  een overeenkomst betreft die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal.
 1. Algemeen bij verplaatsen:
 • Een verzoek tot verplaatsing voordat het contact onderwijs is begonnen, geschiedt elektronisch;
 • Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, verplaatsing niet van toepassing, student blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen.
 • Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft student het recht de startdatum van de overeenkomst zonder opgave van redenen te laten wijzigen. Indien Nederlof Centrum niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 • Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft student na termijn van veertien dagen waarbinnen student de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden, geen mogelijkheid om de startdatum te wijzigen.
 • Als er sprake is van een locatie met een arrangement (drinken / lunch) heeft Nederlof Centrum het recht om bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor aanvang de daadwerkelijke arrangementskosten in rekening te brengen als dit bij het betreffende zaalverhuur bedrijf of conferentieoord niet meer gewijzigd kan worden.
 • De mogelijkheid tot verplaatsing is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van een andere jaargang van die opleiding en het maximale aantal deelnemers.
 • Een cursus of opleiding die op verzoek van de student geheel of deels is verplaatst, is geen nieuwe overeenkomst en de wettelijke bedenktijd is niet opnieuw van toepassing.
 • Eventuele verplaatsingskosten dienen in één keer te worden voldaan.

 

Artikel 7 – Auteursrechten

 1. Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. 
 2. Op alle door Nederlof Centrum verstrekte zaken, zoals de syllabus, boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van Nederlof Centrum of van andere rechthebbenden. 
 3. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van Nederlof Centrum worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Nederlof Centrum. De copyright / eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij Nederlof Centrum.

 

Artikel 8 – Prijswijzigingen

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. Student heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 

Artikel 9 – Levering

 1. Lesmateriaal
  (a) Nederlof Centrum levert het lesmateriaal tijdig aan de student. Onder tijdige levering wordt ook verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
  (b) Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kan student zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
  (c) Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door Nederlof Centrum vervangen zonder kosten voor de student.
 1. Correctiewerk en thuisopdrachten
  (a) Indien er sprake is van beoordeling van ingezonden opdrachten of toetsen, wordt de student geïnformeerd over de termijn waarbinnen deze ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
  (b) Het tijdstip van het terugontvangen van correcties van ingezonden opdrachten of toetsen moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs of van een eventuele herkansing.

 

Artikel 10 – Conformiteit

 1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien de student verplichtingen niet nakomt dan is Nederlof Centrum bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien Nederlof Centrum zijn verplichtingen niet nakomt mag student uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Nederlof Centrum heeft het recht van terughouding (retentie) als student tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 4. De locatie van de cursus of opleiding kan worden gewijzigd op voorwaarde dat deze in grote lijnen gelijkwaardig is en binnen een straal van maximaal 40 km van de oorspronkelijke locatie. De nieuwe locatie zal uiterlijk een week voor de betreffende lesdatum worden gecommuniceerd aan de student. Eventueel meerkosten, uitgezonderd een arrangement, zullen niet zonder toestemming van de student worden doorberekend.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Nederlof Centrum aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Contant betalen is in overleg ook mogelijk.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet student – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. Nederlof Centrum mag van student verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.
 4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering.

 

Artikel 12 – Niet-tijdige betaling

 1. De student (of een derde die de betalingsverplichting op zich heeft genomen) is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
  (a) Nederlof Centrum zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de student de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
  (b) Indien student niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt Nederlof Centrum student een herinnering. De student krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.
  (c) Als de student na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is Nederlof Centrum gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.
  (d) Deze incassokosten bedragen maximaal:15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
  (e) Nederlof Centrum kan ten voordele van student afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 13 – Opschorten

 1. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 16 en 17 bepaalde, zal Nederlof Centrum het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid van Nederlof Centrum

 1. Voor zover Nederlof Centrum toerekenbaar tekortschiet en student daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Nederlof Centrum voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Nederlof Centrum voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van Nederlof Centrum, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

 1. Door student verstrekte informatie wordt door Nederlof Centrum, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Nederlof Centrum conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 2. Op de website staan de interne regels en richtlijnen van Nederlof Centrum over het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens, hou deze daar mee omgaat en hoe de student als consument inzage kan krijgen, wijzigingen kan laten aanbrengen, delen van de informatie of zelfs alles kan laten verwijderen en mag verzoeken niets door te geven aan derden. Deze pagina staat hier: https://www.nederlofcentrum.nl/privacy-en-gerelateerd/

 

Artikel 16 – Vragen en klachten

 1. Nederlof Centrum heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is Nederlof Centrum per e-mail bereikbaar of telefonisch. Deze vragen of klachten worden door Nederlof Centrum binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Nederlof Centrum ook binnen die termijn beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer student een antwoord kunt verwachten.
 2. Nederlof Centrum doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, dient de student dit binnen tien dagen na ontvangst van het pakket te melden. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Nederlof Centrum. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 17.

 

Artikel 17 – Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen student en Nederlof Centrum over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Nederlof Centrum te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door student als door Nederlof Centrum aanhangig worden gemaakt bij het (overkoepelend) klachtenrecht waar Nederlof Centrum bij is aangesloten. Dat zijn: de ‘collectieve klachtenregeling’ van het KTNO, www.ktno.nl en Reiki Ryoho, www.reikiryoho.nl.
 3. KTNO en/of Stichting Reiki Ryoho neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 bij Nederlof Centrum heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Geschillen tussen de student en Nederlof Centrum over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Nederlof Centrum te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door student als door Nederlof Centrum aanhangig worden gemaakt bij de betreffende geschillencommissie of klachtenregeling.
 5. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 bij betreffende geschillencommissie of klachtenregeling aanhangig te worden gemaakt.
 6. Voor de behandeling van een geschil is meestal een vergoeding verschuldigd.
 7. Wanneer student een geschil voorlegt aan de betreffende geschillencommissie of klachtenregeling waar Nederlof Centrum bij is aangesloten, is Nederlof Centrum aan deze keuze gebonden.
 8. Wanneer Nederlof Centrum een geschil wil voorleggen aan de betreffende geschillencommissie of klachtenregeling, dient Nederlof Centrum de student eerst schriftelijk te vragen om binnen 5 weken uit te spreken of deze daarmee akkoord gaat. Nederlof Centrum dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 9. De betreffende geschillencommissie of klachtenregeling doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 10. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

 

Artikel 18 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Nederlof Centrum zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen indien Nederlandse of Europese wetten, wettelijke uitspraken of de veranderende bedrijfsstructuur dit noodzakelijk maken en zal de aangepaste voorwaarden op de website publiceren.

Download algemene voorwaarden

Verkorte versie

(versie 07-11-2019)

Het Nederlof Centrum is aangesloten bij het CRKBO en KTNO. Hieronder een uittreksel van de onderdelen die van toepassing zijn op verplaatsingen en annuleren. De complete voorwaarden kunt u vinden op deze site bij ‘nederlof’ en dan ‘algemene voorwaarden’.

Definities

Onder aanbod wordt verstaan: de brochure, folder en/of informatie op de website. De website is het meest recent.
Overeenkomst en overeenkomst op afstand: Onze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, ook als deze per elektronische weg, zoals een website of per email tot stand is gekomen.
De datum van de overeenkomst: is het moment waarop de student (consument) per email de door Nederlof Centrum verzonden elektronische bevestiging van de aanmelding ontvangt (ook als het door de student opgegeven email-adres onjuist is ingevuld).
Meldingen / communicatie: per email met een email-bevestiging steeds door ons, is voor beide partijen bindend.
Betalingstermijn: op de bevestiging de aangegeven datum of aangegeven betalingstermijn, nota’s standaard 30 dagen

Bedenktijd

Vanaf het moment van bevestiging voor cursus of opleiding kan de student gedurende 14 dagen (2 weken) kosteloos afzeggen. De procedure daarvoor: per email (niet telefoon) wat vervolgens door Nederlof Centrum per email wordt bevestigd. Onder aanvang van het onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden. Vragen (helpdesk) over dit onderwerp: kantoor@nederlofcentrum.nl

Uitzondering op de bedenktijd:
Afstand doen van bedenktijd: Er is geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2, als het onderwijs door de ondernemer met instemming van de u (consument) is begonnen, voordat de bedenktermijn van veertien werkdagen is verstreken.
De 14 dagen bedenktijd na bevestiging betreft altijd de oorspronkelijke aanmelding; de 14 dagen gaat niet na elke wijziging of verplaatsing opnieuw in.

Contact onderwijs

De opleidingen van Nederlof Centrum zijn meestal contact-onderwijs, dus kennen een gelijktijdige interactie tussen leraar en student. De opleidingen zijn daarmee gebonden aan een vaste aanvangsdatum en kennen een structuur van opeenvolgende lessen, tevoren gehuurde faciliteiten en een maximaal aantal beschikbare plaatsen voor studenten.

Verplaatsen of annuleren

 • Verzoek daartoe graag per email naar het algemene email adres: kantoor@nederlofcentrum.nl
  Dit wordt bevestigd door Nederlof Centrum.
 • De kosten bij verplaatsen en annuleren zijn gebaseerd op de daadwerkelijke redelijke kosten bij het wegvallen van een student in een groep met een maximum aantal deelnemers.

Verplaatsen

Verplaatsing is een coulanceregeling. Om te voorkomen dat de student zou moeten annuleren en zich vervolgens opnieuw zou moeten inschrijven is er een regeling om te kunnen verplaatsen, ook als de bedenktijd van 14 dagen is verstreken. Bij later alsnog annuleren is het geen verplaatsing meer en worden de annuleringskosten alsnog in rekening gebracht.

 • Tot 90 dagen voor aanvang is 5% van het lesgeld verschuldigd (bij opleiding alleen over lesjaar 1).
  Minimumbedrag gelijk aan vereiste aanbetaling, indien geen aanbetaling vereist is het minimum € 18,-.
 • Vanaf 90 tot 60 dagen voor aanvang is 7% van het lesgeld verschuldigd (bij opleiding alleen over lesjaar 1). Minimumbedrag gelijk aan vereiste aanbetaling, indien geen aanbetaling vereist is het minimum € 18,-.
 • Vanaf 60 tot 30 dagen voor aanvang is 10% van het lesgeld verschuldigd (bij opleiding alleen over lesjaar 1).
  Minimumbedrag gelijk aan vereiste aanbetaling, indien geen aanbetaling vereist is het minimum € 18,-.
 • Vanaf 30 tot 14 dagen voor aanvang is 15% van het lesgeld verschuldigd (bij opleiding alleen over lesjaar 1). Minimumbedrag gelijk aan vereiste aanbetaling, indien geen aanbetaling vereist is het minimum € 18,-.
 • 14 dagen of korter voor aanvang is 33% van het lesgeld verschuldigd (bij opleiding alleen over lesjaar 1).
  Minimumbedrag gelijk aan vereiste aanbetaling, indien geen aanbetaling vereist is het minimum € 18,-.
 • Verplaatsing na aanvang: bij calamiteiten soms mogelijk.
  Kosten zijn dan minimaal gelijk aan verplaatsen 14 dagen of korter voor aanvang. 
 • Vanaf betekent inclusief die dag, tot is exclusief die dag.

Annuleren

 • Tot 90 dagen voor aanvang is 10% van het lesgeld verschuldigd (bij  opleiding alleen over lesjaar 1).
  Minimumbedrag gelijk aan vereiste aanbetaling, indien geen aanbetaling vereist is het minimum € 50,-.
 • Vanaf 90 tot 60 dagen voor aanvang is 15% van het lesgeld verschuldigd (bij een opleiding alleen over lesjaar 1).
  Minimumbedrag gelijk aan vereiste aanbetaling, indien geen aanbetaling vereist is het minimum € 50,-.
 • Vanaf 60 tot 30 dagen voor aanvang is 25% van het lesgeld verschuldigd (bij opleiding alleen over lesjaar 1).
  Minimumbedrag gelijk aan vereiste aanbetaling, indien geen aanbetaling vereist is het minimum € 50,-.
 • Vanaf 30 tot 14 dagen voor aanvang is 50% van het lesgeld verschuldigd (bij een opleiding alleen over lesjaar 1).
  Minimumbedrag gelijk aan vereiste aanbetaling, indien geen aanbetaling vereist is het minimum € 50,-.
 • 14 dagen of korter voor aanvang is 100% van het lesgeld verschuldigd (bij een opleiding alleen over studiejaar 1).
  Minimumbedrag gelijk aan vereiste aanbetaling, indien geen aanbetaling vereist is het minimum € 50,-.
 • Tussentijdse beëindiging: bij onderwijs met een duur van een studiejaar of korter is 100% van het lesgeld verschuldigd. Bij een opleiding langer dan 1 studiejaar is 100% van het lopende lesjaar verschuldigd en over een vervolg studiejaar, indien minstens 60 dagen voor afloop van het lopende studiejaar doorgegeven, 10%, anders 100%.
 • Vanaf betekent inclusief die dag, tot is exclusief die dag.

noot: met aanbetaling wordt bedoeld: gelijk aan vereiste aanbetaling, of deze reeds voldaan is of niet. Met lesgeld wordt standaard het volledige lesgeld bedoeld.

Algemeen

 • Bij een wijziging na een eerdere wijziging telt de eerste (oorspronkelijke) inschrijving als peildatum qua voorwaarden. (Voorbeeld: bij een annulering na een verplaatsing wordt de eerste startdatum gezien als inschrijfdatum om de annuleringskosten te berekenen, niet de startdatum na de verplaatsing).
 • Als er sprake is van een locatie met een arrangement (drinken / lunch) wordt bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang soms ook de daadwerkelijke arrangementskosten in rekening gebracht.
 • Een cursus, kortlopende opleiding of meerjarige opleiding wordt altijd geboekt als geheel.

De complete algemene voorwaarden: staan op de site bij Nederlof / Algemene voorwaarden.

 

 

Bij opzegging binnen de bedenktijd van 14 dagen deze brief per email naar Nederlof Centrum sturen
(kantoor@nederlofcentrum.nl).

Er is geen plicht om deze tekst te gebruiken, het is alleen een hulpmiddel.

Voorbeeldbrief opzegging binnen bedenktijd

Afzender:

[Uw Naam]

[Adres]

[Postcode en woonplaats en eventueel land]

[E-mail]

 

Aan:

Nederlof Centrum

Almere / Amsterdam

Afdeling; administratie

email: kantoor@nederlofcentrum.nl

 

Betreft:

Ontbinding koop/dienst tijdens bedenktijd

[Woonplaats, datum]

 

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb op [datum ontvangst product / datum afsluiten dienst] uw product ontvangen/ dienst afgesloten.
Op grond van de regels in afdeling 2B van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek maak ik gebruik van mijn recht op bedenktijd.

[indien u een product hebt ontvangen:]
Ik stuur u het ontvangen product retour overeenkomstig de instructies.

[als u het (aankoop)bedrag al hebt betaald:]
Ik verwacht mijn gedane (aan)betaling binnen uiterlijk veertien dagen na datum van deze brief retour op rekeningnummer [vul uw bank- of girorekeningnummer in].

Graag ontvang ik een bevestiging van mijn schrijven binnen twee weken.

Met vriendelijke groet,
[Uw naam, e-mail adres en eventueel telefoon nummer]

 

 

Wijzigingen

Om het voor de student inzichtelijk te maken wat er is veranderd (in plaats van de hele voorwaarden te moeten lezen) is er dit overzicht.

Wijziging per 20-10-2020:
Feitelijk zijn de voorwaarden gelijk gebleven, maar de algemene voorwaarden zijn qua taalgebruik leesbaarder gemaakt (jursten maken soms wat lastig leesbare tekst) en er is nu een index. Daarnaast kent de tekst nu een toelichting die gaat over de redelijke kosten bij annuleren en verplaatsen. 

Wijzigingen per 07-11-2019:
De regeling waarbij de student deel 2 van een meerjarige opleiding 30 dagen voor aanvang van dat deel kon (moest) annuleren waarbij dan tegen annuleringskosten en het vervallen van de combi-korting het vervolg deel verviel, was voor veel studenten niet helder en gaf misverstanden. Vooral omdat de delen gebaseerd waren op de inhoud van de opleiding en niet op studiejaren. Deze is dan ook afgeschaft. De nieuwe regeling betekent dat een student geen rekening meer hoeft te houden met hoeveel lessen een deel van een opleiding kent, maar per lesjaar kan annuleren. Daarbij gelden de lesjaren als vermeld op de website van Nederlof centrum.
In de nieuwe regeling kan de student bij een meerjarige opleiding elk vervolg studiejaar annuleren, op voorwaarde dat dit 60 dagen voor afloop van een lesjaar per email is doorgegeven aan het kantoor en bevestigd is door het kantoor.
Hou er wel rekening mee dat ook bij op tijd annuleren (minimaal 2 maanden voor de laatste lesdag van het lopende lesjaar) er soms kosten in rekening kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld als er al lesmateriaal is vervaardigd c.q. verstrekt voor dat lesjaar, als er al activiteiten zijn gevolgd of gebruik is gemaakt van voorzieningen die betrekking hebben op dat vervolgjaar of als er al delen digitaal zijn verstrekt middels de Nederlof Academie.
De regeling waarbij de student bij het volgen van een opleiding die uit meerdere losse delen bestaat, een combi-korting krijgt die vervalt bij het annuleren van een of meer onderdelen, kan wel nog toegepast worden.
Kosten voor een tussentijdse verplaatsing van een aantal lesdagen (bij calamiteiten) is wat gemoderniseerd; de kosten ervan zijn nu gebaseerd op het aantal lesdagen dat in een andere jaargang wordt gevolgd.
Deze nieuwe regeling is geldig voor alle inschrijvingen na 07-11-2019, dus niet voor inschrijvingen voor die datum.

Wijzigingen per 17-09-2015:
Elke meerjarige opleiding kan tussentijds worden geannuleerd. Voorwaarde is dat dit wordt doorgegeven uiterlijk 30 dagen voor aanvang van dat lesjaar. De annuleringskosten zijn gelijk aan de gewone annuleringskosten. Bij een annulering voor aanvang worden jaar 1 en 2 gezien als aparte trajecten, waardoor jaar 2 aanzienlijk goedkoper geannuleerd kan worden. Eventueel reeds betaalde lesgelden ontvangt de student terug binnen 30 dagen. Deze aanpassing is van toepassing op alle nieuwe inschrijvingen voor cursussen en opleidingen maar ook op reeds gerealiseerde inschrijvingen voor opleidingen die na 17-09-2015 nog gaan starten. De aanpassing is niet van toepassing op opleidingen die voor de peildatum van 17-09-2015 reeds gestart zijn.

Wijzigingen per 01-04-2015:
De kosten bij annuleren van een meerjarige opleiding heeft vanaf nu alleen nog betrekking op de lesgelden van het 1e jaar.
(aanbetaling en restbedrag jaar 1) Om dat deels te compenseren zijn de percentages iets aangepast. Voor de student blijft dit echter aanzienlijk voordeliger
Voorwaarde voor het annuleren van een volgend lesjaar: minimaal 30 dagen voor de aanvang daarvan melden, per email naar info@nederlofcentrum.nl. Dit wordt door Nederlof Centrum bevestigd.
De kosten bij verplaatsen van de startdatum van een meerjarige opleiding heeft vanaf nu alleen nog betrekking op de lesgelden van het 1e jaar.
(aanbetaling en restbedrag jaar 1) Om dat deels te compenseren zijn de percentages iets aangepast. Voor de student blijft dit echter aanzienlijk voordeliger.
Vanaf nu mag van een meerjarige opleiding ook alleen jaar 1 worden gevolgd. De kosten van alleen het eerste jaar volgen liggen 25% hoger dan in combinatie met het 2e jaar. Bij het alsnog volgen van een volgend jaar werden deze meerkosten niet verrekend!
Bij annulering van een meerjarige opleiding (volgens de voorwaarden) wordt het 2e jaar niet meer berekend maar wordt de nota wordt aangepast naar het tarief van het volgen van alleen jaar 1. Eventueel reeds betaalde lesgelden ontvangt de student terug binnen 30 dagen.
Locatie wijziging: Bij wijzigen van leslocatie is er nu de beperking dat bij een eenzijdige wijziging daarvan door Nederlof Centrum, dit binnen de voorwaarden alleen mag binnen een straal van maximaal 45 km ten opzichte van de eerdere cursuslocatie.

 

 

Pin It on Pinterest